24/01/2021 GSV VIỆT NAM TỔ CHỨC TIỆC TẤT NIÊN & TUYÊN DƯƠNG NHÂN VIÊN XUẤT SẮC 2020