Công ty Cổ phần GSV Việt Nam tổ chức khám sức khỏe hàng năm cho nhân viên vào ngày 14/03 và 15/03 năm 2019