GSV VIỆT NAM THAM DỰ “HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG PHONG GIAI ĐOẠN 2015 – 2020 & HỘI NGHỊ DA LIỄU TOÀN QUỐC LẦN THỨ NHẤT” 29 – 30/10/2020