Tập thể nhân viên nữ phòng Hành chính-Kế toán Công ty CP GSV Việt Nam