03 – 04/12/2020 GSV VIỆT NAM THAM DỰ “HỘI NGHỊ TỔNG KẾ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BỆNH PHONG VÀ CÁC BỆNH LTQĐTD KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ GIAI ĐOẠN 2016 – 2020