GSV Việt Nam hướng về đồng bào Miền Trung thân yêu