GSV Việt Nam tham gia Hội nghị khoa học khu vực miền Bắc năm 2018